Avis legal y política de privacitat

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI CE), informem als usuaris de les dades de l’empresa propietària d’aquesta web:

responsable:

 • Denominació Social: Joaquim Curto Herrán
 • NIF: 47627671F
 • Nom Comercial: GlobalAutoescola
 • Domicili Social: Plaça Pius, XII, 3, Tortosa – Tarragona
 • Responsable de seguretat: Joaquim Curto Herrán (info@globalautoescola.com)

contacte:

 • Telèfon: 648 18 ago 88-877 65 42 35
 • eMail: info@globalautoescola.com
 • Formulari de contacte en línia: https://globalautoescola.com/contacto

OBJECTE

“Joaquim Curto Herrán” (en endavant, “GlobalAutoescola”), responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del mateix.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

“GlobalAutoescola” es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web.

Protecció de dades

“GlobalAutoescola” es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’art. 9 de la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el seu Reglament de Desenvolupament, així com per al compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679. De conformitat amb aquestes normatives, informem que la utilització de la nostra pàgina web requereix que se’ns facilitin certes dades personals a través de formularis de registre o contacte, o mitjançant l’enviament de correus electrònics, i que aquests seran objecte de tractament per “GlobalAutoescola”. L’enviament d’aquestes dades personals constitueix el consentiment exprés al tractament dels mateixos, si bé aquest consentiment és de caràcter revocable. Més informació a la nostra “Política de Privacitat”.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL, NORMATIVA I FÒRUM

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat de “GlobalAutoescola” o, si s’escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents, i no es permet la reproducció i / o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, difusió, modificació o transformació, sense el permís previ i per escrit del mateix.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens a “GlobalAutoescola” i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, “GlobalAutoescola” compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos. “GlobalAutoescola” reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix.

L’usuari pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials. “GlobalAutoescola” vetllarà pel compliment de les anteriors condicions, com per la deguda utilizació n dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’ usuari.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions d’Ús del lloc web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. L’idioma de redacció i interpretació d’aquest avís legal és l’espanyol. Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Tarragona.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

“GlobalAutoescola” informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació, adquisició de productes o contractació de serveis a través del seu lloc web . En aquest sentit, “GlobalAutoescola” garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reial Decret 1720/2007 , de 21 desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD, i en Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679.

MESURES DE SEGURETAT

En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa als usuaris que, en “GlobalAutoescola”, s’han adoptat les mesures tècniques i organitzatives conforme al que disposa l’esmentada normativa. Les dades personals que es recullen en els formularis són objecte de tractament, únicament, per part del personal de “GlobalAutoescola” o dels encarregats del Tractament aquí establerts. S’han adoptat les mesures de seguretat adequades a les dades que es faciliten i, a més, s’han instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliten.

VERACITAT DE LES DADES

El Client o Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant, a “GlobalAutoescola”, qualsevol modificació dels mateixos. L’usuari respondrà de la veracitat de les seves dades i serà l’únic responsable de quants conflictes o litigis poguessin resultar per la falsedat dels mateixos. És important que, perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari informe a “GlobalAutoescola” sempre que hi hagi hagut alguna modificació en els mateixos. En cas contrari, no podem respondre de la seva veracitat.

EXERCICI DE DRETS

La LOPD i el RGPD concedeix a les persones interessades la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. En la mesura que les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de “GlobalAutoescola”, aquests podran exercir els seus drets. Per això, l’usuari haurà de dirigir, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), mitjançant correu electrònic a info@globalautoescola.com, o bé mitjançant comunicació escrita a l’adreça que apareix en el nostre avís legal. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatius.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. Això no obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En aquest cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.

L’usuari podrà sol·licitar l’exercici dels drets següents:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en el cas únicament seran conservats per GlobalAutoescola per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament: GlobalAutoescola deixarà de tractar les seves dades, llevat que per motius legítims o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
 • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra firma, GlobalAutoescola li facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou responsable.

En el cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, l’usuari té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma en què GlobalAutoescola està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions al responsable de seguretat oa l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d’Espanya.

CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades desagregades seran conservades sense termini de supressió. Pel que fa a les dades de Clients, el període de conservació de les dades personals seran de 5 anys

Els usuaris de llistes de correu o els enviats per GlobalAutoescola a pàgines o perfils d’RRSS, es conservaran fins que l’usuari retiri el consentiment.

OBTENCIÓ I TRACTAMENT DE DADES

“GlobalAutoescola” té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, “GlobalAutoescola” serà considerada com a Responsable de les dades recollides mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

Al seu torn “GlobalAutoescola” informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla l’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de productes o serveis i la gestió de la relació comercial. Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de Tractament de dades personals.

El lloc web de “GlobalAutoescola” compta amb un xifrat SSL, que permet a l’Usuari l’enviament segur de les seves dades personals a través dels formularis de contacte del lloc web.

“GlobalAutoescola” posa a disposició dels usuaris una sèrie de mecanismes telemàtics per a la recollida i tractament de les seves dades personals, amb les finalitats previstes anteriorment. Les dades personals proporcionades de manera telemàtica, bé sigui a través de correu electrònic, dels formularis de contacte d’aquest web o contractacions en línia seran utilitzades per a la gestió comercial i administrativa dels clients i usuaris de l’empresa. Aquestes dades, seran tractats a través de servidors gestionats per Strato, que també és l’empresa prestadora de serveis de correu electrònic, i, que tindrà la consideració d’encarregat del Tractament.

Per la seva banda, les dades de correu i nom seran incorporades a una base de dades per a l’enviament de comunicacions comercials i gestionar la subscripció als serveis sol·licitats pel client o usuari, gestionada a través dels servidors de www.Mailrelay.com, que tindrà també la consideració d’encarregat del Tractament. Podrà donar-se de baixa en qualsevol moment prement l’enllaç que trobarà en les nostres comunicacions, o dirigint una sol·licitud d’exercici del seu dret a l’empresa Encarregat del Tractament o “GlobalAutoescola”.

Tal com estableix la LSSICE, “GlobalAutoescola” es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals. A aquests efectes, no es considera comunicació comercial la informació enviada als clients per al manteniment de la relació contractual existent.

En qualsevol cas, s’obtindran únicament les dades necessàries per poder realitzar el servei contractat, o per poder respondre adequadament a la petició d’informació realitzada per l’usuari.

En ocasions, les dades personals es proporcionaran a través d’enllaços a llocs web de tercers. En aquest cas, en cap moment al personal de “GlobalAutoescola” tindrà accés a les dades personals que el Client faciliti a aquests tercers.

XARXES SOCIALS

“GlobalAutoescola” compta amb perfil a les principals xarxes socials d’Internet (Facebook, Twitter, Youtube, Google+), reconeixent-se en tots els casos Responsable del tractament de les dades dels seus seguidors, fans, subscriptors, comentaristes i altres perfils d’usuaris (en endavant, seguidors) publicats per “GlobalAutoescola”. El tractament que “GlobalAutoescola” portarà a terme amb aquestes dades dins de cadascuna de les referides xarxes serà el que la xarxa social permeti als perfils corporatius.

“GlobalAutoescola” podrà informar els seus seguidors, quan la llei no ho prohibeixi, per qualsevol via que la xarxa social permeti sobre les seves activitats i ofertes, així com prestar servei personalitzat d’atenció al client. En cap cas “GlobalAutoescola” extraurà dades de les xarxes socials, llevat que s’obtingués puntual i expressament consentiment per a això (per exemple, per a la realització d’un concurs).

COMUNICACIÓ D’INFORMACIÓ A TERCERS

“GlobalAutoescola” no cedirà o comunicarà a cap tercer les teves dades, excepte en els casos legalment previstos o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament, i sempre d’acord amb les condicions generals aprovades pel usuari amb anterioritat a la contractació del mateix. Així, en contractar els nostres serveis, l’usuari accepta que algun dels mateixos puguin ser, total o parcialment, subcontractats a altres persones o empreses, que tindran la consideració d’Encarregats del Tractament, amb els quals s’ha convingut el corresponent contracte de confidencialitat, o adherit a les seves polítiques de privacitat, establertes en les seves respectives pàgines web.

També accepta que algunes de les dades personals recollides siguin facilitats a aquests Encarregats del Tractament, quan sigui necessari per a l’efectiva realització del servei contractat. L’usuari podrà negar-se a la cessió de les teves dades als encarregats del tractament, mitjançant petició escrita, per qualsevol dels mitjans anteriorment referenciats.

CONFIDENCIALITAT

La informació subministrada pel client tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres fins que els relacionats amb els serveis contractats o productes adquirits a “GlobalAutoescola”. “GlobalAutoescola” s’obliga a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions del client, els motius de l’assessorament sol·licitat o la durada de la seva relació amb aquest.

Condicions d’Ús

Aquest lloc web conté textos elaborats amb fins merament informatius o divulgatius, que poden no reflectir l’estat actual de la legislació o la jurisprudència, i que es refereixen a situacions generals, de manera que el seu contingut no ha de ser aplicat necessàriament per l’usuari a casos concrets.

En aquest web es detallen els serveis oferts per “GlobalAutoescola”. El seu ús implica l’acceptació de les següents condicions, declinant realitzar qualsevol reclamació sobre les mateixes:

 • L’ús d’aquest web està dirigit a persones majors d’edat.
 • “GlobalAutoescola” podrà modificar el contingut del web, els seus serveis, tarifes, garanties, etc., en qualsevol moment i sense previ avís.
 • “GlobalAutoescola” pot posar a disposició de l’usuari enllaços o altres elements que permeten l’accés cap a altres llocs web pertanyents a tercers. No comercialitzem els productes i serveis d’aquestes pàgines enllaçades, ni assumim cap tipus de responsabilitat sobre les mateixes, ni sobre la informació continguda en elles, ni la seva veracitat o licitud, ni de qualsevol efecte que poguessin derivar-se. En tot cas, “GlobalAutoescola” manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
 • Els preus indicats a la web, d’haver-los, seran vàlids excepte error tipogràfic, i susceptibles de canvis sense previ avís.
 • No cal registrar-se a la web, ni facilitar cap tipus de dada personal, per navegar per la mateixa.
 • “GlobalAutoescola” no pot garantir el funcionament ininterromput o totalment lliure d’errors d’aquesta web. Per tant, no ens fem responsables de cap dany causat per l’ús d’aquest lloc.
 • “GlobalAutoescola” ofereix els seus serveis i productes de manera indefinida, podent, no obstant, suspendre la prestació dels mateixos, unilateralment i sense previ avís.
 • “GlobalAutoescola” no es farà responsable dels danys i perjudicis, propis oa tercers, produïts per un mal ús d’aquest web per part del client.
 • L’usuari es compromet a no utilitzar aquesta web ni els serveis oferts en ella per a la realització d’activitats contràries a la llei, l’ordre públic o aquestes condicions.
 • “GlobalAutoescola” no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per tercers generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.
 • “GlobalAutoescola” no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xat, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, “GlobalAutoescola” es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.
 • Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Tot i això, “GlobalAutoescola” no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.
 • Les opinions expressades en els mateixos no reflecteixen necessàriament els punts de vista de “GlobalAutoescola”. El contingut dels articles publicats en aquest lloc web no pot ser considerat, en cap cas, substitutiu d’assessorament legal. L’usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en aquest lloc web sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional.
  En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts i enllaços inclosos aquest web.